เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3-4 (ด่วนที่สุด)    
Photo
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 – 4 ดังนี้
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 26 พ.ค. 2562
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย KTBnet และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 19 -26 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ลด ระหว่างวันที่ 11 -25 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562

รายวิชาการลงทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านมือถือง่ายๆ www.nmu.ac.th/th/?p=22160
ชั้นปีที่ 2 คลิก https://bit.ly/2GWUs4Q
ชั้นปีที่ 3 คลิก https://bit.ly/2GWUs4Q
ชั้นปีที่ 4 คลิก https://bit.ly/2Y5fOUx

ป.ล.
1. ก่อนกดยืนยันลงทะเบียนให้ตรวจรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ปรากฏในแผนการเรียน นักศึกษาสามารถกดค้นหา (ใต้ตาราง) โดยพิมพ์รหัสวิชา และคลิกที่รูปตะกร้า เพื่อลงทะเบียนรายวิชานั้น จากนั้นให้กดตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ยืนยัน ทั้งนี้รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม โดยต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา ระหว่างวันที่ 11 - 25 มิ.ย. 2562
2. สำหรับนักศึกษาตกรุ่นที่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ต่างจากแผน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่ายทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือกองทุนอื่นๆ ต้องลงทะเบียนประสงค์กู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย จากนั้นให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือผู้กองทุนอื่นๆ พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน นำส่งที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 16.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2562
 2.รายชื่อหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://drive.google.com/file/d/1X8xiGVeyNXDvSgCR-optqmoyy0hi40sF/view?usp=sharing

Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2562
 3.การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 – 6 ดังนี้
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 7 – 17 พ.ค. 2562
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย KTBnet และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 7 -17 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ลด ระหว่างวันที่ 14 -20 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2562

รายวิชาการลงทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียน https://bit.ly/2WjCMa5
ชั้นปีที่ 4 คลิก https://bit.ly/2GWUs4Q
ชั้นปีที่ 5 คลิก https://bit.ly/2Y5fOUx
ชั้นปีที่ 6 คลิก https://bit.ly/2Wl8pAc

ป.ล.
1. ก่อนกดยืนยันลงทะเบียนให้ตรวจรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง และสำหรับรายวิชาที่เรียนรวม อาทิเช่น BMPV401 หากไม่ปรากฏในแผนการเรียน นักศึกษาสามารถกดค้นหา (ใต้ตางราง) โดยพิมพ์รหัสวิชา และคลิกที่รูปตะกร้า เพื่อลงทะเบียนรายวิชานั้น จากนั้นให้กดตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ยืนยัน ทั้งนี้รายวิชาเลือกคลินิกจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม ระหว่างวันที่ 14 – 20 พ.ค. 2562
2. สำหรับนักศึกษาที่ต้องลงทะเบียนต่างกลุ่ม ให้ติดต่อที่ ชั้น 3 ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร 02 244 3151
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   5 พฤษภาคม 2562
 4.รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    


สามารถทำออนไลน์ได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

กำหนดการของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

1. นักศึกษาสามารถดูรหัสนักศึกษา ได้ตามลิ้งที่แนบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่

2. นักศึกษาสามารถเข้าไปบันทึกระเบียนประวัติ ระหว่างวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2562

3. นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ที่เมนู "ผลการลงทะเบียน" และชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 7 - 17 พฤษภาคม 2562 (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่
ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ในการเข้าใช้ครั้งแรก
ให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username และรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเป็น Password

หากมีข้อสงสัย โทร 02 241 6500 ต่อ 8002 (ฝ่ายทะเบียนและประมวล สำนักงานอธิการบดี)
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2562
 5.ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การศึกษาภาคฤดูร้อน 2561 (ด่วนที่สุด)    

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การศึกษาภาคฤดูร้อน 2561


ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2562
 6.การรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 8 มี.ค. 2562 สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ใต้ตึกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 02 241 6500 ต่อ 8002

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบิกค่าธรรมเนียมได้ที่นี่
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 7.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ฉบับเต็ม)


Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
 8.สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโทร 02 241 6500 ต่อ 2502
สัญญาค้ำประกัน โทร 02 241 6500 ต่อ 8414
การกู้ยืมเงิน โทร 02 241 6500 ต่อ 2508
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2562
 9.ประกาศอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ด่วนที่สุด)    
อัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รหัสประจำตัว ขึ้นต้นด้วย 62 (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562) เป็นต้นไป
รายละเอียดคลิก


*กรณีผู้ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ยื่นคำร้องลงทะเบียนล่าช้า ตามแบบฟอร์มที่แนบ และสแกนส่งที่ E-mail : reg@nmu.ac.th

คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่นี่
คลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2562
 10.วิธีแก้ปัญหา หากติด SSL Certificate ของ Web Brownser (ด่วนที่สุด)    
การเข้าใช้ระบบในครั้งแรก อาจต้องอนุมัติหรือยอมรับว่าระบบที่ต้องการเข้าถึงนั้นปลอดภัย เนื่องจาก Brownser ในปัจจุบันจะมีการป้องกันการเข้าถึงต่างๆที่ Brownser ไม่รู้จัก ดูวิธีทำจากภาพด้านล่าง
Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 11.คำร้องต่างๆ - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมาก)    

คำร้องทั่วไป


คำร้องขอเอกสารการศึกษา


คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา


คำร้องขอเพิ่ม-ถอน-ลด รายวิชา


คำร้องขอสอบซ่อม/แก้ตัว


แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 12.เอกสารสำหรับขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์เอกสารสำหรับการขอเบิกค่าธรรมเนียมศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานควบคู่ใบเสร็จชำระเงิน ในการขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556


ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กรมบัญชีกลาง)


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรพบ. รหัส 59 เท่านั้น


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 13.ประกันภัยอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ ดังนี้

แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Photo
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 14.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์    

คลิกที่นี่


หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยแอดไลน์ ID: patcharin1930 หรือติดต่อ 02-2443860 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช