เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3-4 (ด่วนที่สุด)    
Photo
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 – 4 ดังนี้
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 26 พ.ค. 2562
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย KTBnet และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 19 -26 พ.ค. 2562
ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ลด ระหว่างวันที่ 11 -25 มิ.ย. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2562

รายวิชาการลงทะเบียน

คู่มือการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านมือถือง่ายๆ www.nmu.ac.th/th/?p=22160
ชั้นปีที่ 2 คลิก https://drive.google.com/open?id=1KsX3enKYfyCUvHfS_GYTwlJHiGvuiMUR
ชั้นปีที่ 3 คลิก https://bit.ly/2GWUs4Q
ชั้นปีที่ 4 คลิก https://bit.ly/2Y5fOUx

ป.ล.
1. ก่อนกดยืนยันลงทะเบียนให้ตรวจรายวิชาที่ลงทะเบียนให้ครบถ้วนถูกต้อง หากไม่ปรากฏในแผนการเรียน นักศึกษาสามารถกดค้นหา (ใต้ตาราง) โดยพิมพ์รหัสวิชา และคลิกที่รูปตะกร้า เพื่อลงทะเบียนรายวิชานั้น จากนั้นให้กดตรวจสอบรายวิชาอีกครั้ง หากถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ยืนยัน ทั้งนี้รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำจะต้องผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจำวิชา (ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล)
2. สำหรับนักศึกษาตกรุ่นที่ต้องลงทะเบียนในรายวิชาที่ต่างจากแผน ให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และฝ่ายทะเบียนประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
3. นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือกองทุนอื่นๆ ต้องลงทะเบียนประสงค์กู้ยืมเงินในระบบ e-studentloan และลงทะเบียนเรียนให้เรียบร้อย จากนั้นให้ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. หรือผู้กองทุนอื่นๆ พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน นำส่งที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 21 ก.ค. 2562 2562 เวลา 16.00 น.
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2562
 2.รายชื่อหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://drive.google.com/file/d/1X8xiGVeyNXDvSgCR-optqmoyy0hi40sF/view?usp=sharing

Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2562
 3.ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การศึกษาภาคฤดูร้อน 2561 (ด่วนที่สุด)    

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา การศึกษาภาคฤดูร้อน 2561


ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2562
 4.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ฉบับเต็ม)


Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
 5.วิธีแก้ปัญหา หากติด SSL Certificate ของ Web Brownser (ด่วนที่สุด)    
การเข้าใช้ระบบในครั้งแรก อาจต้องอนุมัติหรือยอมรับว่าระบบที่ต้องการเข้าถึงนั้นปลอดภัย เนื่องจาก Brownser ในปัจจุบันจะมีการป้องกันการเข้าถึงต่างๆที่ Brownser ไม่รู้จัก ดูวิธีทำจากภาพด้านล่าง
Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 6.คำร้องต่างๆ - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมาก)    

คำร้องทั่วไป


คำร้องขอเอกสารการศึกษา


คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา


คำร้องขอเพิ่ม-ถอน-ลด รายวิชา


คำร้องขอสอบซ่อม/แก้ตัว


แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 7.เอกสารสำหรับขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์เอกสารสำหรับการขอเบิกค่าธรรมเนียมศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานควบคู่ใบเสร็จชำระเงิน ในการขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556


ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กรมบัญชีกลาง)


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรพบ. รหัส 59 เท่านั้น


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 8.ประกันภัยอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ ดังนี้

แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Photo
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 9.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์    

คลิกที่นี่


หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยแอดไลน์ ID: patcharin1930 หรือติดต่อ 02-2443860 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช