เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาใหม่ (ด่วนที่สุด)    
สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 18 ก.พ. - 8 มี.ค. 2562 สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จได้ที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ ใต้ตึกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ทุกวันทำการ ตั้งแต่ 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. สอบถามเพิ่มเติม 02 241 6500 ต่อ 8002

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบิกค่าธรรมเนียมได้ที่นี่
เอกสารประกอบการขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   8 มีนาคม 2562
 2.ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    

ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562(ฉบับเต็ม)


Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2562
 3.สอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ด่วนที่สุด)    
รายละเอียดค่าใช้จ่ายโทร 02 241 6500 ต่อ 2502
สัญญาค้ำประกัน โทร 02 241 6500 ต่อ 8414
การกู้ยืมเงิน โทร 02 241 6500 ต่อ 2508
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 กุมภาพันธ์ 2562
 4.ประกาศอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ด่วนที่สุด)    
อัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี รหัสประจำตัว ขึ้นต้นด้วย 62 (เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562) เป็นต้นไป
รายละเอียดคลิก


*กรณีผู้ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. หรือ กรอ. เพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ยื่นคำร้องลงทะเบียนล่าช้า ตามแบบฟอร์มที่แนบ และสแกนส่งที่ E-mail : reg@nmu.ac.th

คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ที่นี่
คลิกที่นี่
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2562
 5.วิธีแก้ปัญหา หากติด SSL Certificate ของ Web Brownser (ด่วนที่สุด)    
การเข้าใช้ระบบในครั้งแรก อาจต้องอนุมัติหรือยอมรับว่าระบบที่ต้องการเข้าถึงนั้นปลอดภัย เนื่องจาก Brownser ในปัจจุบันจะมีการป้องกันการเข้าถึงต่างๆที่ Brownser ไม่รู้จัก ดูวิธีทำจากภาพด้านล่าง
Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2559
 6.รายชื่อและรหัสประจำตัวนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมาก)    


สามารถทำออนไลน์ได้ที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย

กำหนดการของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

1. นักศึกษาสามารถดูรหัสนักศึกษา ได้ตามลิ้งที่แนบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คลิกที่นี่
หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คลิกที่นี่
หลักสูตรวท.บ. สาวิชารังสีเทคนิค คลิกที่นี่

คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตคลิกที่นี่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล คลิกที่นี่
หลักสูตรวท.บ. สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัดคลิกที่นี่

2. นักศึกษาสามารถเข้าไปบันทึกระเบียนประวัติ ระหว่างวันที่ 11 - 18 กุมภาพันธ์ 2562

3. นักศึกษาพิมพ์ใบชำระเงิน ได้ที่เมนู "ผลการลงทะเบียน" และชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 18 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย)

ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน คลิกที่นี่
ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ในการเข้าใช้ครั้งแรก
ให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username และรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเป็น Password

หากมีข้อสงสัย โทร 02 241 6500 ต่อ 8002 (ฝ่ายทะเบียนและประมวล สำนักงานอธิการบดี)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2562
 7.ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลันวมินทราธิราช ประจำปี 2561 (ด่วนมาก)    
Photo


นักศึกษาที่มีสถานะค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาก่อน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในปีการศึกษา 2561 ได้


สามารถดาวน์โหลดปฏิทินปี 2561 ได้ที่นี่
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   30 เมษายน 2561
 8.คำร้องต่างๆ - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมาก)    

คำร้องทั่วไป


คำร้องขอเอกสารการศึกษา


คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา


คำร้องขอเพิ่ม-ถอน-ลด รายวิชา


คำร้องขอสอบซ่อม/แก้ตัว


แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 9.เอกสารสำหรับขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์เอกสารสำหรับการขอเบิกค่าธรรมเนียมศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานควบคู่ใบเสร็จชำระเงิน ในการขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556


ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กรมบัญชีกลาง)


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรพบ. รหัส 59 เท่านั้น


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 10.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์    

คลิกที่นี่


หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยแอดไลน์ ID: patcharin1930 หรือติดต่อ 02-2443860 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช