เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
  ประกาศเรื่อง
 1.คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
Photo
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   6 สิงหาคม 2562
 2.ปฏิทินการศึกษาและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ดังนี้
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบสารสนเทศบริการเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 22 -29 ก.ค. 2562
ชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านระบบรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย KTBnet และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ระหว่างวันที่ 22 -29 ก.ค. 2562
ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม – ลด ระหว่างวันที่ 14-28 ส.ค. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 13 ส.ค. 2562
ลงทะเบียนล่าช้า ไม่เกิน 1 สัปดาห์ เสียค่าปรับ 100 บาท /เกิน 1 สัปดาห์ เสียค่าปรับ 500 บาท
(กรณีไม่ชำระเงินตามที่กำหนดเวลาจะถือว่าจะลงทะเบียนเป็นโมฆะ และต้องชำระค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าในอัตราลำดับต่อไป)

คู่มือการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินผ่านมือถือ www.nmu.ac.th/th/?p=22160

รายวิชาที่เปิดลงทะเบียนลงทะเบียนของแต่ละหลักสูตร https://drive.google.com/open?id=1QYW6k5YDKk0IsJEEpTgydxM6UAYpX8-e


**ผู้ที่กู้ยืมเงินกยศ. จะต้องลงทะเบียนเรียนและยื่นแบบกู้ยืมเงิน กยศ. ผ่านระบบ e-studentloan ให้เรียบร้อย เมื่อทำการทั้งสองอย่างเรียบร้อยแล้วให้พิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนและแบบฟอร์มคำยืนยันขอกู้ยืมเงิน ส่งที่ ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทริราชภายในวันที่ 29 ก.ค. 2562 **


ติดต่อขอรับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังจากที่ชำระเงิน 3 วันทำการ
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบเบิกเพื่อปั้มตรามหาวิทยาลัย
ได้ที่ https://regsection.nmu.ac.th เมนู' ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม' เมนูย่อย 'เอกสารประกอบการเบิกค่าธรรมเนียม'

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 241 6500 ต่อ 8002

Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 กรกฎาคม 2562
 3.รายชื่อหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ด่วนที่สุด)    
รายชื่อหอพักบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
https://drive.google.com/file/d/1X8xiGVeyNXDvSgCR-optqmoyy0hi40sF/view?usp=sharing

Photo
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 พฤษภาคม 2562
 4.คำร้องต่างๆ - ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล (ด่วนมาก)    

คำร้องทั่วไป


คำร้องขอเอกสารการศึกษา


คำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า


คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา


คำร้องขอเพิ่ม-ถอน-ลด รายวิชา


คำร้องขอสอบซ่อม/แก้ตัว


แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 5.เอกสารสำหรับขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ด่วน)    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดพร้อมพิมพ์เอกสารสำหรับการขอเบิกค่าธรรมเนียมศึกษาเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานควบคู่ใบเสร็จชำระเงิน ในการขอเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

พระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช พ.ศ. 2556


ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(กรมบัญชีกลาง)


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรพบ. รหัส 59 เท่านั้น


ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต


ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา (สำหรับนักศึกษารหัส 62 เป็นต้นไป)
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
 6.ประกันภัยอุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ ดังนี้

แบบคำร้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า/ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ


แบบฟอร์มเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์


แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
Photo
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2561
 7.คู่มือการลงทะเบียนออนไลน์    
https://bit.ly/2WjCMa5

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยแอดไลน์ ID: patcharin1930 หรือติดต่อ 02-241 6500 ต่อ 8002 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักงานอธิการบดี
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2560
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช