เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
คำอธิบาย : -
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
-ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE24 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 124 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 224 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 324 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปี 424 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ชั้นปีอื่น ๆ24 ธ.ค. 2561 0:00 น.28 ธ.ค. 2561 23:59 น.
-ช่วงวันทำยกเลิกรายวิชา (ได้รับผลการเรียน W)8 ม.ค. 2562 0:00 น.26 เม.ย. 2562 16:00 น.
-ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร7 ธ.ค. 2561 0:00 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
-วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด28 ธ.ค. 2561 0:00 น.21 ม.ค. 2562 16:00 น.
-ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา17 ธ.ค. 2561 8:00 น.21 ธ.ค. 2561 16:00 น.
-ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด7 ม.ค. 2562 0:00 น.21 ม.ค. 2562 23:59 น.
-วันเปิดภาคเรียน14 ส.ค. 2561 0:00 น.14 ส.ค. 2561 0:00 น.
-ช่วงวันสอบกลางภาค25 ก.พ. 2562 15:26 น.1 มี.ค. 2562 0:00 น.
-วันสุดท้ายของการเรียน10 พ.ค. 2562 0:00 น.10 พ.ค. 2562 0:00 น.
-ช่วงวันสอบปลายภาค14 พ.ค. 2562 0:00 น.21 พ.ค. 2562 0:00 น.
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช