เมนูหลัก

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
            (หากสิทธิ์ที่เลือกและวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับที่ประกาศกำหนด จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาภาคการศึกษาที่ช่วงวันที่เปิดรับสมัครวันประกาศสถานที่สอบวันประกาศผลสมัครแล้ว
  วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   
   27611 : รับตรง  2562117 มิ.ย. - 12 ก.ค. 256217 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2562
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคลิก


วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
  วท.บ. สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   
   27641 : รับตรง  2562118 มิ.ย. - 12 ก.ค. 256217 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2562
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครคลิก


วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช