เมนูหลัก

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา
            (หากสิทธิ์ที่เลือกและวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับที่ประกาศกำหนด จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาภาคการศึกษาที่ช่วงวันที่เปิดรับสมัครวันประกาศสถานที่สอบวันประกาศผลสมัครแล้ว
  วท.บ. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใสถานพยาบาล   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   
   27014 : นักเรียน และบุคคลทั่วไป (รอบที่ 2)  โครงสร้างหลักสูตร256214 ก.พ. - 23 มี.ค. 25621 ก.พ. - 1 พ.ค. 256219
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
  วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   
   27024 : นักเรียน และบุคคลทั่วไป(รอบที่ 2)  256214 ก.พ. - 23 มี.ค. 25621 ก.พ. - 1 พ.ค. 256258
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ   
   27041 : นักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน  256214 ก.พ. - 23 มี.ค. 25621 ก.พ. - 1 พ.ค. 25622
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (9 โรงเรียน) ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ

2. โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เขตคลองสาน

3. โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร

4. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประชานิเวศ

5. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ

6. โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง

7. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง

8. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา

9. โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ

วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
   27042 : นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย/ นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช /นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  256214 ก.พ. - 23 มี.ค. 25621 ก.พ. - 1 พ.ค. 2562
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

- นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย หรือ

- นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ หรือลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการ หรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช หรือ

- นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
   27043 : นักเรียน หรือบุคคลทั่วไป  256214 ก.พ. - 23 มี.ค. 25621 ก.พ. - 1 พ.ค. 25629
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน400.00 บาท
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช