เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อ และรหัสประจำตัวนักศึกษา (ด่วนที่สุด)    
ติดตามที่หน้าเว็บ http://reg1.nmu.ac.th/registrar/home.asp
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2562
 2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) ตามหลักสูตร/สาขาวิชา มีจำนวนรวม 343 คน ตามรายละเอียด คลิก

Photo
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2562
 3.ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มีประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ หลักสูตร/สาขาวิชาไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เพิ่มเติมอีก ๒ หลักสูตร/สาขาวิชา โดยรับกลุ่มนักเรียนและบุคคลทั่วไป ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล จำนวน ๒๙ คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด จำนวน ๙ คน

รายละเอียดคลิก
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2562
 4.ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ด่วนที่สุด)    
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา จำนวน 6 หลักสูตร ติดตามรายละเอียดคลิก https://goo.gl/tUWLgh

สอบถามการรับสมัคร โทร 02 241 6500 ต่อ 8002

สอบถามข้อมูลหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย โทร 02 241 6500 ต่อ 8502

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน โทร 02 241 6500 ต่อ 8002
สาขาวิชาบริหารจัดการเมือง โทร 02 241 6500
สาขาวิชาการพัฒนาการปฐมวัย โทร 02 241 3500

การจัดการบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรอาคาร โทร 02 241 3500

เทคโนโลยีบัณฑิต โทร 02 241 3500
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2561
 5.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนมาก)    
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ลำดับสำรองเพิ่มเติม ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (รับด้วย Portfolio) โดยมีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักสูตร/สาขาวิชา มีจำนวน 361 คน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
รายละเอียดคลิก
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   29 มกราคม 2562
 6.ตอบคำถามการรับสมัครเบื้องต้น (ด่วน)    
Photo
โปรดทำความเข้าใจในประกาศรับสมัคร ฯ ให้ครบถ้วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 7.หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2562    
หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2562
Photo
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช