เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาฯ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ไปแล้วนั้น
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัคร และรายชื่อผู้ได้แสดงความประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น กรณีที่ที่นั่งในหลักสูตร/สาขาวิชาที่สมัครไว้เต็ม โดยมีรายชื่อและรายละเอียดดังนี้
https://drive.google.com/file/d/1V8xiGN-D4Kak9STG0Uh6g3Xskk9qrdq9/view?usp=sharing

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
 2.8 หลักสูตรน่าสนใจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ด่วนที่สุด)    
Photo
ข้อมูลหลักสูตร คลิก

รายละเอียดการรับสมัครโทร. 02 241 6500 ต่อ 8002 ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กุมภาพันธ์ 2562
 3.ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ตามที่ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชได้มีประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รอบที่ ๒ การรับแบบโควตา ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๖ หลักสูตร/สาขาวิชาไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา เพิ่มเติมอีก ๒ หลักสูตร/สาขาวิชา โดยรับกลุ่มนักเรียนและบุคคลทั่วไป ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล จำนวน 32 คน ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ E-mail : ohhs@nmu.ac.th

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด จำนวน 13 คน ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครที่ E-mail : miort@nmu.ac.th

รายละเอียดคลิก
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   31 มกราคม 2562
 4.ตอบคำถามการรับสมัครเบื้องต้น (ด่วน)    
Photo
โปรดทำความเข้าใจในประกาศรับสมัคร ฯ ให้ครบถ้วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2561
 5.หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2562    
หลักสูตรและจำนวนที่เปิดรับในปีการศึกษา 2562
Photo
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2561
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช