เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 (ด่วนมาก)    

ดาวโหลดประกาศที่นี่
ติดต่อสอบถามโทร 02-244-3860
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   6 มีนาคม 2560
 2.ใบคำร้องอุทรณ์ (ด่วน)    
หากไม่ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาควิชาการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวโหลดใบคำร้องที่นี่


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานหลักสูตร อาคารเพชรรัตน์ ชั้น M โทร 022443878 Fax 026687050
ประกาศโดย   PATCHARIN.JUM   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2560
 3.ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ดาวโหลดประกาศที่นี่


ขั้นตอนการสมัคร
    1. ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ
    2. เข้าสู่ระบบและเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ
    3. พิมพ์ใบชำระเงิน (Pay-In) เพื่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2559    ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 (เมื่อชำระเงินแล้วไม่เกิน 2 วันทำการ จะสามารถ ปริ้นใบสมัครได้)

    4. เมื่อสมัครผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560
        - ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ปีการศึกษา 2560             
        - หลักฐานการชำระเงินผ่านธนาคาร (Pay-In)
        - เอกสารที่ระบุในประกาศรับสมัครสอบอื่นๆ ตามประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ : กรณีผู้สมัครกรอกข้อมูลผ่านระบบผิดพลาด ให้กรอกใบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และจัดส่งมาพร้อมเอกสารหลักฐาน
                  ดาวโหลดใบคำร้องที่นี่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-244-3860
ประกาศโดย   WISSANU.SRI   วันที่ประกาศ   20 ธันวาคม 2559
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช