เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในระดับบัณฑิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่

กำหนดการของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

1. นักศึกษาสามารถดูรหัสนักศึกษา ได้ตามลิ้งที่แนบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิกที่นี่

2. นักศึกษาสามารถเข้าไปบันทึกระเบียนประวัติ ระหว่างวันนี้ - 16 กันยายน 2562

3. คู่มือลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน https://bit.ly/2WjCMa5
ทั้งนี้ สำหรับนักศึกษาใหม่ในการเข้าใช้ครั้งแรก
ให้นักศึกษาใช้รหัสนักศึกษาเป็น Username และรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเป็น Password

ลงทะเบียนเรียนที่ www.reg.nmu.ac.th
หากมีข้อสงสัย โทร 02 241 6500 ต่อ 8002 (ฝ่ายทะเบียนและประมวล สำนักงานอธิการบดี)
ประกาศโดย   PACHARAPAN.RAMA   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2562
 2.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
ตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) ลงวันที่ 19 กรกกฎาคม 2562 โดยกำหนดให้สมัคร ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2562 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ดังมีรายชื่อในเอกสารแนบ คลิกที่นี่


ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช